ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: /CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2021 CHỈ THỊ Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: 1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022, gồm: - Triển khai kịp thời, cụ thể Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trung ương, của tỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi chung là các cơ sở giáo dục). - Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng địa phương; hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh linh hoạt tổ chức ngày tựu trường, Lễ khai giảng năm học mới đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. - Xây dựng các kịch bản chỉ đạo tổ chức dạy học phù hợp với từng cấp học, từng địa phương để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID19. Tranh thủ tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp, ưu tiên giảng dạy các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và nâng cao hơn nữa kết quả thi tốt nghiệp THPT; thi học sinh giỏi văn hóa quốc gia phấn đấu trong tốp 15 toàn quốc; tiếp tục có học sinh được dự kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc học nghề, nhất là mô hình “9 cộng” để thực hiện tốt việc phân luồng, thu hút học sinh học nghề ngay sau khi tốt nghiệp THCS. - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh cách thức học trực tuyến hiệu quả ngay từ đầu năm học; xây dựng hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu 2 điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên. - Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định và lạm dụng thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu - chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định; có kế hoạch giãn các khoản thu đầu năm để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh và học sinh; hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu - chi không đúng mục đích, không đúng quy định. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: - Triển khai hiệu quả Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng các kịch bản tổ chức chương trình đào tạo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID19. - Tham mưu đề xuất giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập và giáo viên, nhân viên thuộc diện thuê khoán tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cha mẹ thuộc đối tượng bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố: - Tham mưu cân đối, phân bổ ngân sách nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ưu tiên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. - Triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Trung ương, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu. 4. Sở Thông tin và Truyền thông: - Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung Chỉ thị này. - Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo chất lượng hệ thống đường truyền Internet phục vụ hoạt động dạy và học trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 5. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: - Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, xem xét quyết định 3 và chịu trách nhiệm về hình thức tựu trường, tổ chức khai giảng năm học mới, phương án học tập của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc học trên địa bàn quản lý, bảo đảm phù hợp, an toàn, hiệu quả, đúng quy định. - Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong trường học. - Đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục để phụ huynh, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình đến trường, thời gian ở trường và khi trở về nhà. 6. Yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: - Xây dựng, triển khai kế hoạch năm học 2021-2022, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phương án tổ chức dạy học trong năm học bảo đảm hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID19. - Tuân thủ quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố về hình thức học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, người lao động của nhà trường nắm chắc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để mọi người hiểu và nghiêm túc, tự giác tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch trong suốt quá trình đến trường và khi trở về nhà; kịp thời thông tin cho nhà trường, chính quyền địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho con em học trực tuyến. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./. Nơi nhận: - Bộ GD&DT (để b/c); - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; - UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; - Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; - Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; - VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, TTTT; - Lưu: VT, KGVX. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Sơ